Deze algemene voorwaarden gelden voor ‘Atelier de Kraamkamer’ en haar cursisten en de deelnemers aan haar activiteiten.
De overeenkomst heeft betrekking op de cursussen, workshops of specials die vermeld staan op de website www.atelierdekraamkamer.nl.

Aanmelding en plaatsing
De ontvangst van de betaling bij Atelier de Kraamkamer geldt als inschrijving.
De bevestiging van de betaling is het bewijs van deelname. Toewijzing van een plaats gaat op volgorde van binnenkomst van betaling, tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Atelier de Kraamkamer bepaalt het maximaal aantal deelnemers per activiteit. Wanneer het maximum aantal deelnemers voor een cursus of activiteit is bereikt, worden er geen deelnemers meer toegelaten.

Prijzen
Alle prijzen staan vermeld op de website www.atelierdekraamkamer.nl. De prijzen van workshops, cursussen en andere activiteiten zijn (indien van toepassing en tenzij anders vermeld) inclusief 21% btw. Bij het reserveren van een cursus of workshop is de prijs, vermeld op de website op het moment van betalen via IDEAL, bepalend. Herkenbare fouten zijn uitgezonderd.

Wijze van betaling
Betaling geschiedt door middel van IDEAL, direct bij de inschrijving voor de cursus, workshop of ander evenement. Betaling in termijnen is mogelijk in overleg. Uw IDEAL boeking en de bevestiging van de boeking kunt u gebruiken voor uw administratie. Mocht u een gespecificeerde factuur willen ontvangen dan kan dit op aanvraag.

Annulering van de aanmelding door de deelnemer
U heeft het recht om binnen 14 dagen na betaling de aanmelding te annuleren.
Alle data van de cursussen en workshops zijn ruim van tevoren bekend. Mocht u verhinderd zijn, dan is het mogelijk om, in overleg, eenmaal een gemiste les in te halen mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Deze mogelijkheid voor een vervangende les geldt alleen bij de cursussen van minimaal 6 lessen, en alleen als daarmee het maximum aantal deelnemers op die betreffende les niet overschreden wordt. Verzuim of voortijdige beëindiging door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Restitutieregeling
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus/workshop en bent u Atelier de Kraamkamer het volledige cursusgeld verschuldigd.
U hebt het recht om binnen 14 dagen na aanmelding uw inschrijving te annuleren. U krijgt dan de inschrijfkosten retour, minus €2,50 administratiekosten.
Na deze 14 dagen geldt het volgende:
Bij annulering van de activiteit tot drie weken voor aanvang, vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 25,- . Dit zijn de advertentiekosten die gemaakt moeten worden om op deze korte termijn vervanging te kunnen vinden.

Bij annulering van de activiteit drie weken voor aanvang of nog later, blijft het gehele bedrag verschuldigd.
Als de cursus eenmaal is begonnen, dan vervalt voor de deelnemer die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel.
Het is mogelijk om na overleg iemand anders in uw plaats te laten deelnemen als u zelf niet kunt komen. Indien mogelijk ontvangen wij graag de naam van deze persoon vóór aanvang van de les via contact@atelierdekraamkamer.nl
Een verzoek tot teruggave van de reeds betaalde workshop- of cursusbijdrage moet schriftelijk, met opgaaf van redenen, worden ingediend bij Atelier de Kraamkamer. Dit moet zowel per brief als per mail.
Schriftelijk: M. van B. Bastiaansestraat 129, 1054 RV Amsterdam
Per mail: contact@atelierdekraamkamer.nl

Annulering door Atelier De Kraamkamer
Bij onvoldoende belangstelling heeft Atelier de Kraamkamer het recht om de cursus, workshop, of special te annuleren. Atelier de Kraamkamer zal, waar mogelijk, ingeschreven deelnemers tijdig berichten. Binnen twee weken na dagtekening wordt het betaalde cursusbedrag op de rekening teruggestort.
Atelier de Kraamkamer heeft tevens het recht bij onvoorziene omstandigheden tussentijds de cursusplek, de cursusdata en/of -tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van de deelnemers. Wanneer er lessen uitvallen, heeft Atelier de Kraamkamer geen andere verplichting dan het organiseren van inhaal- c.q. vervangingslessen.

Atelier de Kraamkamer heeft tevens het recht om, zonder opgave van redenen, een aanmelding voor een cursus of workshop te weigeren.

Aansprakelijkheid
Atelier de Kraamkamer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door Atelier de Kraamkamer georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Gegevensbeheer
Alle persoonsgegevens die wij van onze deelnemers ontvangen, worden door Atelier de Kraamkamer opgeslagen in een klantenbestand. Atelier de Kraamkamer verwerkt deze gegevens om deelnemers te informeren over hun cursus/workshop. Atelier de Kraamkamer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

Overige voorwaarden
Alle door Atelier de Kraamkamer gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van type-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door Atelier de Kraamkamer worden aangepast.

KVK: 33206.412 / BTWnr: 0542.05.542.B01

3 november 2023